Αρχική » Αρθρα του/της accsecr

Αρχείο συντάκτη accsecr

Υποβολή αιτήσεων για πρακτική άσκηση από 1-10-2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Καλούνται οι φοιτητές του προγράμματος σπουδών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, που επιθυμούν να αρχίσουν την πρακτική τους άσκηση από   1-10-2019 έως 31-3-2020 και καλύπτουν τις προϋποθέσεις για τη πραγματοποίηση της, δηλαδή:

  1. βρίσκονται στο 8ο, ή μεγαλύτερο, τυπικό εξάμηνο σπουδών
  2. οφείλουν έως επτά (7) μαθήματα, από τα οποία έως τρία (3) μπορεί να είναι μαθήματα ειδικότητας,

να υποβάλλουν στη γραμματεία του τμήματος από 2-9-2019 έως και 16-9-2019 και αποκλειστικά κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και από ώρα 10:00 έως 12:00:

  1. αίτηση για Πρακτική Άσκηση (βλέπε παρακάτω)
  2. υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, (βλέπε παρακάτω), στην οποία θα αναγράφουν τα μαθήματα που οφείλουν ονομαστικά
  3. βεβαίωση από τον εργοδότη ότι μπορεί να τους απασχολήσει για πρακτική άσκηση στο Λογιστήριο της εταιρείας

Στη συνέχεια, όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις, θα παραλάβουν τις συμβάσεις και τα απαραίτητα έγγραφα για την έναρξη της πρακτικής τους, από την επιτροπή πρακτικής άσκησης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2228099564 κ. Αναστάσιος Οικονομόπουλος.

Για θέσεις πρακτικής άσκησης μπορείτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα praktiki.teiste.gr

Από τη Γραμματεία του προγράμματος σπουδών

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Σημείωση:

Οι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά την ώρα της υποβολής της αίτησης (οι βαθμολογίες των μαθημάτων θα πρέπει να είναι καταχωρημένες στην ηλεκτρονική γραμματεία).

Όσοι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, διότι περιμένουν βαθμολογίες από την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2019, θα υποβάλουν αίτηση πρακτικής από 1-10-2019 έως και 16-10-2019. Τις συμβάσεις θα τις παραλάβουν από την επιτροπή πρακτικής άσκησης.

Ακολουθούν τα έντυπα

(τα πεδία με κόκκινο χρώμα είναι υποχρεωτικά, πρέπει να συμπληρωθούν)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΡΘΡ. 13 ΠΑΡ.1 Ν. 4589/2019

Διεύθυνση: Ψαχνά Ευβοίας

    Τ.Κ.: 34400

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ : Προγράμματος Σπουδών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής          

Ταχ.Δ/νση: 34400 Ψαχνά Εύβοια                                                

Τηλέφωνο:  2228099513                                                              ΨΑΧΝΑ, …………………………..

FAX: 2228023766                                                                                                            Αριθμ. Πρωτ. : ………………..

E-mail: acc@teiste.gr                                                                                            Μ.Ο.: ……………………..…….…

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: ………………………..

ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………..….………………

ΟΝΟΜΑ: …………………..……………..………

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ……………..……………….

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: …………………………….

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ……………..………………….

ΑΡ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ………….

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ………………………………..

Α.Φ.Μ.: .……………………………………………

Δ.Ο.Υ.: …………………………………………….

Α.Μ.Κ.Α: …………………………………………..

Α.Μ.Α.: …………………………………………….

Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Οδός: ………………………….……… Αρ. ….…

Πόλη: …………………….………………

Τ.Κ. ………………………………………

Τηλέφωνο

Σταθερό: …………………………………

Κινητό: ……………………………………

Προς: Την επιτροπή πρακτικής άσκησης του προγράμματος σπουδών  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Παρακαλώ να εγκρίνετε την πραγματοποίηση της εξάμηνης πρακτικής μου άσκησης, για το χρονικό διάστημα:

Από: ……………………………..

Έως: ……………………………..

                         Ο/Η Αιτ…..………

                             (υπογραφή)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): Πρόγραμμα σπουδών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  
Ο – Η Όνομα:   Επώνυμο:    
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:    
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:    
Ημερομηνία γέννησης(2):    
Τόπος Γέννησης:    
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:   Τηλ:    
Τόπος Κατοικίας:   Οδός:   Αριθ:   ΤΚ:    
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):   Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου mail):  
  Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Οφείλω τα παρακάτω μαθήματα: (ονομαστικά)
 
 
 
 
 
 
 (4)

Ημερομηνία:  ……../ ………../ 2019.

Ο – Η Δηλ……………….

(Υπογραφή)

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019

Ορισμός επιτροπών εξέτασης πτυχιακών εργασιών (ΣΕ 5_4-7-2019)

Ορισμός επιτροπών εξέτασης πτυχιακών εργασιών (ΣΕ 5_4-7-2019)

Ορισμός επιτροπών εξέτασης πτυχιακών εργασιών (ΣΕ 4_13-6-2019)

Ορισμός επιτροπών εξέτασης πτυχιακών εργασιών (ΣΕ 4_13-6-2019)

Αλλαγή εισηγητή πτυχιακών εργασιών (Σ.Ε. 4_13-6-2019)

Αλλαγή εισηγητή πτυχιακών εργασιών (Σ.Ε. 4_13-6-2019)

Ανακοίνωση εξέτασης εργαστηρίου Αναλυτικής Λογιστικής εαρινό εξάμηνο 2018-2019

Ανακοίνωση εξέτασης εργαστηρίου Αναλυτικής Λογιστικής εαρινό εξάμηνο 2018-2019

Πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2018-2019

Πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2018-2019

Παράταση δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2018-2019 παράταση τρίτη

Παράταση δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2018-2019 παράταση τρίτη

Ορισμός επιτροπών εξέτασης πτυχιακών εργασιών (ΣΕ 3_2019)

Ορισμός επιτροπών εξέτασης πτυχιακών εργασιών (ΣΕ 3_2019)

Εμβόλιμη εξεταστική εαρινού εξαμήνου 2018-2019 (μαθήματα μονών εξαμήνων)

Εμβόλιμη εξεταστική εαρινού εξαμήνου 2018-2019 (μαθήματα μονών εξαμήνων)

Βιβλίο πρακτικής άσκησης για εκτύπωση

Βιβλίο πρακτικής άσκησης για εκτύπωση

Διαδικασία ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης

Διαδικασία ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης

Παράταση δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2018-2019

Παράταση δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2018-2019 παράταση δεύτερη

Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2018-2019 τροποποίηση

Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2018-2019 τροποποίηση

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018_2019

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018_2019

Ορισμός επιτροπών εξέτασης πτυχιακών εργασιών (ΣΕ 2_2019)

Ορισμός επιτροπών εξέτασης πτυχιακών εργασιών (ΣΕ 2_2019)

Παράταση δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2018-2019

Παράταση δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2018-2019

Πρόσκληση για επιλογή φοιτητών Erasmus+ Σπουδές για το Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020

Πρόσκληση για επιλογή φοιτητών Erasmus+ Σπουδές για το Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020

Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2018-2019 τελευταία ανακοίνωση

Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2018-2019 τελευταία ανακοίνωση

Δηλώσεις συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2018-2019

Δηλώσεις συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2018-2019